Rådgjeving

Hovudaktiviteten er revisjon av ulike verksemder.

I tillegg tilbyr eg tenester innan økonomisk rådgjeving, både til privatpersonar og verksemder. Blant desse er:

  • Økonomisk rådgjeving
  • Utarbeiding av årsrekneskap med notar
  • Utarbeiding av likningspapir
  • Etablering og omorganisering av selskap
  • Selskapsrett (val av selskapsform, fisjon/fusjon, kapitalendring m.v.)
  • Arv og generasjonsskifte
  • Skatte- og avgiftsmessige spørsmål
  • Rekneskapsspørsmål